به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 10

محمد مهدی اردشیری

شمـا #خیـانـت کنـی هیـچ اتفاقـی نمیفتـه اتفـاقـا زمینـم #گـرد نیسـت فقـط هـر اتفـاقـی بیـوفتـه فـک میکنـی داری #تـاوان میـدی و ایـن دیـوونت میکنـه !!!

دسته بندی: حکیمانه

۲۶ دی ۹۷

رتبه: 10

محمد مهدی اردشیری

بایدیاد بگیرید همونطور ڪه هرروز لباستان راانتخاب میڪنید افڪارتان را هم انتخاب ڪنید اگرمیخواهیدزندگیتان رااداره ڪنید روی ذهنتان ڪارڪنید تنهاچیزی ڪه بایدڪنترل ڪنید ذهنتان است

دسته بندی: حکیمانه

۲۶ دی ۹۷

رتبه: 13

سید اسحاق حسینی

از اینکه زنی با تو دیوانه وار بحث میکند خوشحال باش ، دنیای زن ها کاملا متفاوت و مرموز است. زن اگر سکوت کرد بدان سکوتش نشانه پایان توست.

دسته بندی: حکیمانه

۱۷ دی ۹۷

رتبه: 13

سید اسحاق حسینی

اگر "خدا" دری را میبندد دست از کوبیدنش بردارید. شایــــــد هر چه که در پشت‌ آن در بود "قسمت" شما نبود...

دسته بندی: حکیمانه

۱۷ دی ۹۷

رتبه: 13

سید اسحاق حسینی

‏دوست داشتنی که بعد از دست دادن طرف متوجهش بشی دوست داشتن نیست ، مرض ترک عادته که به مرور زمان خوب میشه !

دسته بندی: حکیمانه

۱۷ دی ۹۷

رتبه: 13

سید اسحاق حسینی

وقتی یڪ رابطه تمام می شود باید تمام شدنش را پذیرفت نه اینڪه انقدر ادامه اش داد ڪه با تحقیر و یا خیانت تمـــــام شود...

دسته بندی: حکیمانه

۱۷ دی ۹۷

رتبه: 10

محمد مهدی اردشیری

ســه چــیــز را نــگــه دار: 1⃣گــرســنــگــےتــرا ســر ســفــره دیــگــرانــ 2⃣زبــانــت را در جــمــعــ 3⃣چــشــمــت را در خــانــه دوســت

دسته بندی: حکیمانه

۱۶ دی ۹۷