به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 10

کوثر میرفندرسکی

امشب سراپاي دو عالم عطر باران مي شود  معنا همه الفاظ زيباي بهاران ميشود هر جا کويري خشک باشد سبزه زاران مي شود  جاري زلال عاطفه از چشمه ساران مي شود اي اهل عالم در هاي رحمت حق وا بود  امشب که شام ازدواج حضرت زهرا بود

۰۱ شهریور ۹۶

رتبه: 10

کوثر میرفندرسکی

رْوٍشٌنِ‏ِتِرٍيًنّ تّلْاَقٍيَ آُيٍيَنًهً وْ آّبُ،ٍ دّرِ آٍوٍاًزْهٌاّيَ رِوٌشّنُ شٍهٍرّ زُمٌزَمٌهّ مٍيّ‏ِشًوٌدٍ وْ دِوٌ بّهًاًرٌ،ً تًوَأُمِاْنٌ،ٍْ ِدّرَ فَصٍلّيّ گٍمِ شًدَهْ دٍرّ تَاٍرًيٍخٌ،ُ اَزُ رْاَهْ مِيَ‏َرّسْنّدً وَ بُاُهٍمً پٍيٌوّنٌدّ مُيِ‏َخَوٌرْنِدِِ ّسَاَلٍرَوُزّ اٍزِدْوٍاٌجٌ حُضٌرًتُ عٌلٌيّ عٍ وّ زٍهّرَاٍ سُ مِبٍاٍرَکٍ بْاًدً

۰۱ شهریور ۹۶

رتبه: 10

کوثر میرفندرسکی

دٌيٌدَمْ کٍهّ دَرُ عّرُشُ شِوًرْ وٍ شٍوَقُ بًرِپّاَسٌتًٌ ًبّرْپْاٌگٌرٌ اُيْنَ بْزَمٌ شًرٌفِ ذّاِتّ خّدّاِسِتَِ ٍگٌفٌتِمَ بٌهً خَرٌدٍ چُهْ اٍتَفٍاُقٌ اٍفٍتِاَدًهَُ ِگٍفِتْاً کُهِ عّرُوْسّيُ عٍلٍيُ وّ زٌهَرًاُسٌتًٌ ٌسٌاُلٍرّوَزُ اّزْدّوٌاًجً حَضٍرًتٌ عٌلًيَ عْ وٌ زّهٌرٌاْ سً مٍبٌاًرْکْ بِاْدٍ

۰۱ شهریور ۹۶

رتبه: 2268

kh.s.m.h

خدا هدیه ای به آدم داد و مهر حوا را به دل او انداخت باید آسمان را آذین می بست ستاره ها را برق می انداخت خدا لبخند زد تنهایی فقط زیبنده خودش بود! در جشن پیوند آسمانیمان، همه فرشته ها دعوت دارند! میلاد بهم رسیدم حضرت علی(ع)و حضرت فاطمه(س‌) مبارک باد

۰۱ شهریور ۹۶