به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 180

tahereh yas

بی شک جدا ز آل امیه نبوده است آن کس که گفته است رقیه نبوده است در هر مقام و پست و لباسی که هست ، هست لعنت به هر که گفته رقیه نبوده است یا بی بی رقیه

۲۶ آبان ۹۴

رتبه: 180

tahereh yas

روضه: به روی نیلی و موی سفید دقت کن بگو شبیه که هستم پدر، اگر گفتی؟ یابی بی رقیه #سه.سال.برایت.بس.بود.که.شوی.شبیه.زهرا

۲۶ آبان ۹۴

رتبه: 180

tahereh yas

یه بیت روضه: زن غساله چه می دید که با خود می گفت: مـادرت کـاش به جای تـو  پـسـر می آورد ! یا بی بی رقیه #به.خدا.از.روضه.تو.سنگین.تر.جایی.نشنیده.ام

۲۶ آبان ۹۴

رتبه: 180

tahereh yas

سر قبرم گر بخوانند دمي روضه شام سر خود با لبه سنگ لحد مي شكنم یا بی بی رقیه #دختر.ارباب.و.بازار.برده.فروش.ها.وا.مصیبتا

۲۶ آبان ۹۴

رتبه: 180

tahereh yas

از کوچه نگاه وقیح یهودیان بایک لباس پاره گذرمیکنم پدر یا بی بی رقیه #شنیده.ام.چشمان.ارباب.بالای.نیزه.ها.در.کوچه.ها.بسته.میشد

۲۶ آبان ۹۴

رتبه: 180

tahereh yas

جانم رقیه جان بازهم درد میکند سرمن از سرشب خمیده تر شده ام آخ بابا مرا ببر با خود چند وقتی است درد سر شده ام معجرم خاکی است یعنی که دخترت زیر دست و پا بوده تار موهایم اگر گره خورده همه تقصیر شعله ها بوده یا بی بی رقیه

۲۶ آبان ۹۴

رتبه: 180

tahereh yas

 در نام رقیه، فاطمه پنهان است از این دو یکی جان و یکی جانان است در روی کبود این دو پیداست خدا آیینه بزرگ و کوچکش یکسان است یا بی بی رقیه

۲۶ آبان ۹۴

رتبه: 180

tahereh yas

دست از سرم بردار من بابا ندارم زخمی شدم بهر دویدن پا ندارم گیسو سپیدم؛ احترامم را نگهدار سیلی نزن؛ من با کسی دعوا ندارم یا بی بی رقیه

۲۶ آبان ۹۴

رتبه: 180

tahereh yas

در سن سه سالگی ز جان سیر شدم از پای پر از آبله دلگیر شدم از بسکه مزاحمت فراهم کردم شرمنده ام عمه دست و پا گیر شدم یا بی بی رقیه

۲۶ آبان ۹۴

رتبه: 180

tahereh yas

مرهم كنون به زخم رسيده ... چه فايده ! بابا سرت رسيده ... بريده ؟ چه فايده ! امشب كه آمدي به خرابه ببينمت سويي نمانده است به ديده چه فايده یا بی بی رقیه

۲۶ آبان ۹۴

رتبه: 180

tahereh yas

بابا خبرداری که من بیمار بودم ؟ اصلاً خبرداری کمی تب دار بودم ؟ از درد بازوی شکسته هر شبم را دور خرابه گشتم و بیدار بودم یا بی بی رقیه

۲۶ آبان ۹۴

رتبه: 180

tahereh yas

از رنج های این سفر پر بلا بگو از غصّه های بی حد و بی انتها بگو تا بیشتر صدای تو را بشنوم پدر تو خاطرات کلّ سه سال مرا بگو یا بی بی رقیه

۲۶ آبان ۹۴

رتبه: 180

tahereh yas

آخ آخ آتیشم زد بــا کــاروان نیــزه ســفـر می کـنم پدر با طعنه های حرمله سـر می کـنم پدر مانـنـد خـواهـران خـودم روی نـاقـه ها در پیش سنگ سینه سپر می کنم پدر یا بی بی رقیه

۲۶ آبان ۹۴

رتبه: 180

tahereh yas

تو میان طشت جا خوش کرده ای بابا - ولی من برای دیدنت بالا و پایین می پرم من تقلا کردن ام بی فایده ست پاشو ببین حال دیگر گشته ام مانند زهرا مادرم یا بی بی رقیه

۲۶ آبان ۹۴